Verejná správa a obce

 

Financovanie štátnej správy tvorí taktiež súčasť programového obdobia 2014-2020. Dotácie je možné získať na napríklad na oblasti dopravy, infraštruktúry, služieb, životného prostredia, odpadového hospodárstva, zníženia energeticky náročných budov, základné a materské školy. 

Primárnym cieľom je rozvoj oblastí a vyrovnanie nedostatkov medzi jednotlivými časťami Slovenskej republiky. Podpora má zabezpečiť zlepšenie života v jednotlivých regiónoch NUTS a zabezpečiť podmienky pre lepší prístup napríklad ku službám.

Rozvoj samosprávnych krajov a obcí podporujú nasledujúce operačné programy a ministerstvá:

1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

3) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

4) Regionálny operačný program

5) Operačný program integrovaná infraštruktúra 

6) Informatizácia spoločnosti a eGovernment služieb (OPII)

7) Efektívna verejná správa

8) Vzdelávanie, zamestnanosť a marginalizované skupiny

9) Program rozvoja vidieka

10) Cezhraničná mobilita, ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva (Interreg)

11) Demokracia a občianska participácia

12) Rozvoj infraštruktúry malých obcí

13) Odpady, voda, ochrana prírody, ovzdušie, envirozáťaže a energetika (OP Kvalita životného prostredia)