• Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
 • info@bticonstruct.sk
 • Po-Pia 8:00 - 16:30

Zaujímavosti z oblasti bioplynových staníc

 

            Pri dnešnom efektívnom využívaní obnoviteľnej energie a eko technológií hrajú v šetrnom hospodárstve svoju úlohu aj bioplynové stanice. Sú to zariadenia, ktoré vytvárajú bioplyn a ten následne slúži k výrobe tepla či elektrickej energie. Bioplyn ako zdroj energie ľudstvo sprevádza asi už od sedemnásteho storočia, pričom vzniká procesom anaeróbnej digescie pri spracovaní biologicky rozložiteľného materiálu.Pozrime sa však detailnejšie na to, ako bioplynové stanice fungujú a ktoré fakty o nich stojí za to vedieť.

 

Anaeróbna digescia predstavuje proces, pri ktorom mikroorganizmy ako baktérie a kvasinky rozkladajú organický materiál bez prístupu vzduchu. V prírode tento proces prebieha samovoľne, avšak v prostredí bioplynovej stanice existuje presný postup, ktorým bioplyn vzniká. Bioplyn sa môže až zo 70 % skladať z metánu, ktorý predstavuje hlavnú zložku zemného plynu, a tak sa tiež dá považovať za možnú alternatívu za neobnoviteľný zemný plyn. Slúži však hlavne ako zdroj elektrickej energie a tepla, alebo ako palivo v doprave. Pozitívom výroby bioplynu je taktiež vedľajší produkt nazývaný digestát, ktorý sa používa v poľnohospodárstve ako kvalitné hnojivo.

 

V skratke by sa fungovanie bioplynovej stanice dalo opísať niekoľkými krokmi. Vo vzduchotesnej nádrži, ktorá sa nazýva fermentor, sa biomasa zohrieva a zvlhčuje. Vzniká tak bioplyn ako vedľajší produkt hnilobných procesov, ktorý je následne odvádzaný do zásobníka na ďalšiu úpravu, pri ktorej vzniká energia. Tento proces je znázornený aj na nasledujúcom obrázku:

 

 

            V podstate existujú tri základné modely, podľa ktorých sú bioplynové stanice navrhnuté a podľa ktorých sa bioplyn rozvádza a premieňa na energiu.

 

 •   Miestna zatepľovacia sieť

Prvou možnosťou využitia tepla vyprodukovaného spracovaním bioplynu je prirodzene postavenie bioplynovej stanice na okraji osídlenej oblasti, ktorá by predstavovala jadro takzvanej „bio-energetickej obce“. Kotolňa stanice je následne prepojená s lokálnym kúrením, s čím však najprv musia súhlasiť miestni obyvatelia, ktorí by tým pádom museli prejsť z vlastného kúrenia na novú zatepľovaciu sieť z obnoviteľných zdrojov.

 

 •  Bioplynové potrubie

Iným príkladom rozvodu tepla, ktorý je rozvinutý najmä v Nemecku, je zavedenie bioplynového potrubia. Ide v podstate o to, že väčšina bioplynu je zo stanice odvádzaná plynovodom do kogeneračnej elektrárne, kde sú stroje vyrábajúce energiu pod stálym zaťažením. Takýto systém je možné nájsť v meste Steinfurt. Tri kilometre od obvodu mesta bola postavená bioplynová stanica, ktorá malým podielom zásobuje lokálne obyvateľstvo. Väčšina bioplynu je však v stlačenej forme dopravovaná potrubím do centra Steinfurtu, kde teplom zásobuje školy, nemocnicu či úrady.

 

 •   Vylepšovanie bioplynu

Jedným zo spôsobov spopularizovania bioplynu je taktiež jeho vylepšovanie. Touto metódou môže byť bioplyn čistený takou cestou, že môže byť následne napojený na pôvodnú rozvodnú sieť. Deje sa to tak, že z bioplynu je odstránený kysličník uhličitý, ktorý je jednou z jeho zložiek. To vedie k vzniku takmer čistého metánu – biometánu. Úprava bioplynu si však prirodzene vyžaduje zložitejšie technologické postupy a prevádzkové výdavky, čím táto metóda patrí medzi tie drahšie.

 

 

Čo však slúži ako základ pri výrobe bioplynu? Využívaným materiálom je najmä biologický odpad z chovu hospodárskych zvierat a odpad z potravinárstva. Jedná sa najmä o hnoj, zvyšky rastlín, trávy, slamy či kukuričných stoniek, biologicky rozložiteľný komunálny odpad či kal z čističiek. Bioplyn sa teda stáva stále populárnejším vďaka mnohým výhodám, ktoré so sebou prináša:

 

 •    Ide o obnoviteľný zdroj energie

Keďže je bioplyn získavaný z odpadových materiálov, dá sa vyčerpať jedine tak, že prestaneme produkovať odpad. Vďaka spracovaniu biomasy sa tak zužitkuje veľké množstvo odpadu, ktorý by inak nemal žiaden prínos.

 

 • Neznečisťuje prostredie

Bioplyn je považovaný za neškodný voči životnému prostrediu. Jeho výroba totiž neprodukuje ďalší vlastný odpad, pretože zvyšná hmota sa dá využiť ako palivo. Spaľovaním bioplynu sa taktiež do ovzdušia uvoľňuje len minimálne množstvo škodlivín.

 

 • ·         Redukuje skládky odpadov

Proces produkcie bioplynu zahŕňa tiež využívanie odpadu zo skládok či fariem, čo pomáha znižovať objem odpadu, redukovať úbytok pôdy a znečistenie vôd.

 

 • ·         Podpora hospodárstva a vznik pracovných príležitostí

Pri vzniku nových bioplynových staníc prirodzene vznikajú nové pracovné miesta, ktoré poskytujú prácu tisícom ľudí. Tieto pracovné miesta sú veľmi prospešné najmä vo vidieckych oblastiach, kde tieto stanice vznikajú.

 

 • ·         Nízka investícia kapitálu

Príprava bioplynovej stanice a výroby bioplynu si v menšom meradle nevyžaduje nejaké väčšie investície. Faktom je, že sebestačnými sa môžu stať mnohé farmy, ktoré si zriadia bioplynovú stanicu a využijú odpad produkovaný dobytkom každý deň. Jedna krava je totiž schopná za deň vyprodukovať odpad na to, aby zásobila energiou jednu žiarovku na celý deň.

 

 • ·         Redukcia skleníkového efektu

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa bioplyn začal aktívne využívať, je to, že pomáha redukovať skleníkový efekt. Škodlivé plyny, ktoré produkujú skládky odpadov, sa totiž využijú pri tvorbe bioplynu a neunikajú tak voľne do ovzdušia.

 

Pri mnohých pozitívách sa však objavuje aj niekoľko nevýhod. Najčastejším problémom býva to, že bioplynové stanice produkujú zápach, ktorý môže v obývaných oblastiach obťažovať obyvateľov. To sa však dá vyriešiť vhodným výberom miesta, ktoré by malo byť čo najďalej od osídlených oblastí. Iný problémom je tiež to, že bioplyn  a jeho výroba nie sú príliš atraktívnymi javmi medzi väčšími investormi, a tak sa tieto záležitosti aj napriek ich výhodám stále dejú len v malej mierke. Pri nesprávnych podmienkach a manipulácii je tiež bioplyn potenciálne nebezpečný, keďže je nestály a horľavý.Preto musí byť manipulácia s ním zverená do rúk odborníkom.

 

Pozitíva využívania bioplynu však značne prevyšujú jeho nevýhody, a tak dnes už mnoho krajín po celom svete túto metódu obnoviteľnej energie každodenne využíva. Zefektívňuje sa tým napríklad verejná doprava a odľahlé oblasti sú vďaka bioplynu zásobované energiou, ktorú by inak nemali. Využívanie bioplynu prospieva najmä chudobnejším krajinám, kde predstavuje lacnejšiu alternatívu k známym zdrojom energie. Budúcnosť bioplynu a bioplynových staníc je teda na správnej ceste, avšak vyžaduje si stále mnoho pozornosti a rozvíjania.

 

 www.biogastech.eu

 

Please publish modules in offcanvas position.