Projektový manažment

 

Sme úspešnými riešiteľmi a žiadateľmi projektov o NFP v rámci štrukturálnych fondov EÚ, národných fondov a medzinárodných fondových schém, podporujúcich kooperáciu medzi viacerými krajinami.

Pravidelne sa zúčastňujeme na seminároch a workshopoch aby sme pracovali s najnovšími informáciami v oblasti nenávratných finančných príspevkov.